خانه » آموزش » محاسبه حجم مخزن هیدرولیک
حجم مخزن هیدرولیک
حجم مخزن هیدرولیک

محاسبه حجم مخزن هیدرولیک

حجم مخزن هیدرولیک مورد نیاز را چگونه محاسبه کنیم ؟

(لیتراژ پمپ (دبی = Q = lit/min

حجم مخزن روغن =  lit

 Lit = (3 or 5) * Q

* در حجم های مصرفی کم اما پر تحرک بهتر است از ضریب بالاتر استفاده گردد زیراکه روغن کمتر داغ کند .


bigtheme